I VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI

FENIKSS CLUB karte ir personīga priekšrocību karte (turpmāk tekstā –  Kluba karte), kuru privātpersonai izsniedz SIA „ALFOR”, kas reģistrēta Latvijas Uzņēmumu reģistrā ar vienoto reģistrācijas numuru 40003512913, un SIA “Admirāļu klubs”, kas reģistrēta Latvijas Uzņēmumu reģistrā ar vienoto reģistrācijas numuru 40003249010 (turpmāk tekstā – Fenikss). Uzņēmumu faktiskā un juridiskā adrese ir Plieņciema iela 12, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167, Latvija. Kluba karte atļauj lietotājam pelnīt Bonusa punktus (turpmāk tekstā – Bonusa punkti) spēlēšanas laikā un saņemt papildu priekšrocības.

Kluba karte ir derīga visās Fenikss spēļu zālēs.

II KLUBA KARTES SAŅEMŠANAS UN LIETOŠANAS NOTEIKUMI

Lai saņemtu Kluba karti, personai ir jāaizpilda pieteikums. Ja Kluba karte tiek izsniegta uz parakstīta pieteikuma pamata, uzskatāms, ka starp pieteikuma iesniedzēju un Fenikss tiek noslēgts līgums.

Kluba karte ir Fenikss īpašums un tās lietošanas tiesības tiek piešķirtas Kluba kartes lietotājam (turpmāk tekstā – Kluba biedrs).

Lai varētu izmantot Kluba kartes biedra priekšrocības un saņemt atlaidi pirkumiem bārā,  karte ir jāuzrāda pirms pasūtījuma veikšanas.

Kluba karte ir personīga karte un to nedrīkst nodot lietošanā trešām personām. Darbinieks var lūgt uzrādīt kartes lietotāja personu apliecinošu dokumentu identifikācijas nolūkā. Fenikss ir tiesības anulēt un konfiscēt Kluba karti, ja netiek ievēroti lietošanas noteikumi.

Ja Kluba karte ir nozaudēta vai nozagta, jāvēršas jebkurā Fenikss spēļu zālē un jāinformē tās darbinieks. Nozaudētā vai nozagtā Kluba karte tiek anulēta un tās vietā tiek izsniegta jauna.

Fenikss nenes atbildību par Kluba biedram radītajiem zaudējumiem saistībā ar darbībām, kas tiek veiktas ar nozaudēto vai nozagto Kluba karti vai ar karti, kas vairs nav Kluba biedra rīcībā.

Ja Kluba biedrs neizpilda Kluba kartes līmenim nepieciešamās prasības, Fenikss ir tiesības noteikt kartei tādu līmeni un ar to saistītās priekšrocības, kādas var piemērot Kluba biedram atbilstoši tā līmeņa prasībām, kuras Kluba biedrs ir izpildījis.

Kluba biedrs var pieteikt Kluba kartes anulēšanu jebkurā laikā, iesniedzot rakstveida iesniegumu Fenikss vai jebkurā Fenikss spēļu zālē.

Fenikss ir tiesības anulēt Kluba karti un/vai nopelnītos Bonusa punktus, ja Kluba biedrs nav izmantojis Kluba karti 6 mēnešus pēc kārtas, vai ir pārkāpis šos noteikumus, spēļu noteikumus, Azartspēļu un izložu likumu vai citus tiesību aktus.

III FENIKSS CLUB LĪMEŅI

Fenikss Club ir četri priekšrocību līmeņi. Dalībnieka līmenis tiek pārskatīts un atjaunots katra kalendāra mēneša pirmajā datumā un ir spēkā uz 1 mēnesi. Fenikss Club līmenis tiek noteikts, pamatojoties uz dalībnieka kopējo mēneša likmi iepriekšējā kalendārā mēneša laikā:

Bronzas līmenim 0-9 999 €

Sudraba līmenim 10 000-29 999 €

Zelta līmenim 30 000-139 999 €

Platīna līmenim 140 000 €  un vairāk

IV KLUBA KARTES BONUSA PUNKTU PELNĪŠANA

Lai pelnītu Bonusu punktus, Kluba karte ir jāreģistrē pie karšu nolasītāja, uzsākot spēli pie spēļu iekārtas.

Nopelnīto Bonusa punktu skaits tiek aprēķināts, pamatojoties uz veiktajām likmēm spēles laikā, likmes reizinot ar attiecīgā līmeņa bonusa koeficientu noteiktajā laika periodā:

Bronzas līmenis: 0,25

Sudraba līmenis: 0,50

Zelta līmenis:  0,75

Platīna līmenis: 1

Nopelnītie Bonusa punkti var tikt izmantoti spēles turpināšanai jebkurā Fenikss spēļu zālē. Bonusa punktu apmaiņas vērtība ir 100 bonusa punkti = 1 eiro.

Minimālais Bonusa punktu skaits, ko var apmainīt pret Bonusa biļeti, ir 100 punkti.

Fenikss patur tiesības pārskatīt Bonusa punktu uzskaiti Kluba kartē sistēmas kļūdas, jebkādu citu kļūdu vai krāpšanas gadījumā.

Informāciju par Bonusa punktu atlikumu var saņemt visās Fenikss spēļu zālēs, jautājot tās darbiniekam, vai reģistrējot kluba karti pie spēļu iekārtas.

Bonusu punkti tiek piešķirti Kluba biedram un tos nevar ziedot, pārdot vai citādi nodot trešām personām.

V CITAS FENIKSS CLUB PRIEKŠROCĪBAS

Fenikss Club klienti, atkarībā no kluba biedra līmeņa saņem atlaides spēļu zāļu FENIKSS bāros (izņemot tabakas izstrādājumiem)

Bronzas līmenis: 5% atlaide

Sudraba līmenis: 10% atlaide

Zelta līmenis:  20% atlaide

Platīna līmenis: 30% atlaide

Papildus kluba biedriem katru mēnesi tiek piedāvāta īpašas papildus kampaņas punktu pelnīšanai.

VI CITI NOTEIKUMI UN NOSACĪJUMI

Fenikss ir tiesības grozīt Kluba kartes lietošanas noteikumus, paziņojot par to Kluba biedriem vismaz 1 (vienu) mēnesi iepriekš, nosūtot informāciju par izmaiņām e-pastā un izvietojot Kluba kartes lietošanas noteikumu atjaunoto redakciju interneta vietnē www.fenikss.lv. Kluba biedram ir tiesības anulēt Kluba karti, iesniedzot rakstisku iesniegumu, ja Kluba biedrs nepiekrīt noteikumu grozījumiem. Ja Kluba biedrs neiesniedz iesniegumu par Kluba kartes anulēšanu līdz laikam, kad noteikumu grozījumi stājas spēkā, ir uzskatāms, ka viņš piekrīt grozījumiem.

Šiem Fenikss Kluba kartes lietošanas noteikumiem ir piemērojami Latvijas Republikas tiesību akti. Visi strīdi, kas izriet no šiem Kluba kartes lietošanas noteikumiem, ir risināmi sarunu ceļā; ja puses nevar panākt savstarpēju vienošanos, strīdu nodod izskatīšanai piekritīgajā Latvijas Republikas tiesā.

VII INFORMĀCIJA PAR PERSONAS DATU APSTRĀDI

Kluba biedru personas dati tiek apstrādāti šādiem mērķiem:

  • lai nodrošinātu klienta dalību lojalitātes programmā;
  • mārketinga vajadzībām;
  • statistikas vajadzībām;
  • klientu servisa uzlabošanas vajadzībām.

Apstrādāto personas datu (kategorijas): vārds, uzvārds, dzimšanas datums, tālruņa numurs, e-pasta adrese.

Kluba biedram ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu doto piekrišanu personas datu apstrādei, nosūtot iesniegumu uz e-pastu: dpo@alfor.lv vai dpo@admiraluklubs.lv.

Personas dati tiks glabāti PROMO PLAY programmas sistēmā tik ilgi, kamēr piedalāties klientu lojalitātes programmā.

Personas dati drošības nolūkos tiek glabāti ne ilgāk kā noteikts normatīvajos aktos.

Personas dati statistikas un klientu servisa uzlabošanas nolūkos tiks glabāti tik ilgi, cik tas būs vajadzīgs, lai mēs varētu ievērot savas leģitīmās intereses.

Personas dati tiešā mārketinga nolūkos tiks apstrādāti, līdz Jūsu piekrišanas atsaukšanai tiešā mārketinga informācijas saņemšanai.

Ja nepieciešams veikt izmaiņas personas datos vai vēlaties atsaukt savu doto piekrišanu datu apstrādei, lūdzu, vērsieties pie Fenikss spēļu zāles klientu apkalpošanas speciālista vai sazinieties ar datu aizsardzības speciālistu, nosūtot attiecīgu paziņojumu uz e–pastu: dpo@alfor.lv vai dpo@admiraluklubs.lv.

Sīkāka informācija par datu apstrādi pieejama Fenikss tīmekļa vietnē www.fenikss.lv sadaļā Privātuma politika.

Personas datu apstrādātāja kontaktinformācija saziņai:

SIA “ALFOR”, reģistrācijas Nr. 40003512913, juridiskā adrese Plieņciema iela 12, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167, tālrunis 67301000, e-pasts: alfor@alfor.lv.

SIA “Admirāļu klubs”, reģistrācijas Nr. 40003249010, juridiskā adrese Plieņciema iela 12, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167, tālrunis 67301000, e-pasts: admiraluklubs@admiraluklubs.lv.

Personas datu aizsardzības speciālista e-pasts: dpo@alfor.lvdpo@admiraluklubs.lv.